Kollegium der Zellerschule im Schuljahr 2018/19

2018-19 Kollegium der Zellerschule

Klassenlehrkräfte:
1a - Fr. Beer
1b - Fr. Luppold
2a - Fr. Buß
2b - Fr. Specht
2c - H. Schlaich
3a - Fr. Görlich
3b - Fr. Grimm-Sachs
4a - Fr. Büyük
4b - Fr. Haun
4c - Fr. Klinke

5a - Fr. Bonner
5b - Fr. Huber
6a - Fr. Adrion
6b - Fr. Togelang

7a - Fr. Schwarzkopf
8a - H. Bay
8b - Fr. Rohr
9a - H. Schwarz
9b - Fr. Meßner
10a - Fr. Brunner
10b - H. Miller
VKL - Fr. Burca-Micu

Fachlehrkräfte:
Fr. Conradt

Fr. Heer
Fr. C. Klumpp
Fr. H. Klumpp 
Fr. Mertens
Fr. Müller
Fr. Lehre
Fr. Leischner
Fr. Rowley
Fr. Wilm
Fr. Wolff
Fr. Yildirim
H. Purm
H. Schneider
H. Schlaich
H. Kevric
H. Neulist
H. Schlierer
H. Schubert


                          2017-18 Kollegium der Zellerschule1
Kollegium im Schuljahr 2017/18


Das Kollegium der Zellerschule im Schuljahr 2016/17

2016-17 Kollegium der Zellerschule
 
 
 
 

2015-16 Betriebsausflug


Kollegiumsfotos der vergangenen Jahre:

2015-16 Kollegium der Zellerschule

Kollegium 2015/16


2014 Kollegium der Zellerschule
Kollegium 2014/15


2013 kollegium der zellerschule
Kollegium 2013/14


2012-kollegiumKollegium 2012/13

2011-12 kollegiumKollegium 2011/2012

Kollegium-2010-11Kollegium 2010/2011